Obchodní podmínky

Vítáme Vás na stránkách obchodu LOŽISKA-eSHOP.cz

( pracovní doba : PO - PÁ   8:oo - 12:oo hodin )

 

Obchodní podmínky e-shopu LOŽISKA-eSHOP.cz

firmy JOSEF SELNER, Baarova 577, CZ-344 01 Domažlice, tel. 377477781, e-mail: info@loziska-eshop.cz

 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupujícínebo také „spotřebitel) prostřednictvím internetového obchodu, který je provozován firmou JOSEF SELNER webové stránce umístěné na internetové adrese www.loziska-eshop.cz

 

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

1. Objednávka a ochrana osobních údajů

Při objednávce budou požadovány Vaše platné identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, email). Tyto údaje jsou nezbytné pro vystavení daňového dokladu a doručení zboží. Prodávající nenese odpovědnost za problémy vzniklé uvedením nesprávných či neúplných údajů, zvláště pak při neuvedení telefonického kontaktu.

Firma JOSEF SELNER prohlašuje, že informace o zákaznících (kupujících) jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující uzavřením smlouvy dále souhlasí s automatickým doplňováním osobních údajů kupujícího v košíku a to po zadání telefonního čísla či emailu kupujícího. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních nabídek. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Zákazník může písemně zažádat o odstranění údajů z databáze firmy (prodávajícího).

 

2. Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata do druhého pracovního dne (kromě dovolené), potvrzení přijetí objednávky Vám zašleme e-mailem, o odeslání objednaného zboží budete taktéž informováni e-mailem nebo telefonicky na Vámi udané telefonní číslo. Pro potvrzení Vás u některých objednávek (např. při odběru většího množství apod.) zkontaktujeme telefonicky.

 

3. Zrušení objednávky

Každou objednávku můžete spotřebitel do 1 hodiny zrušit, a to  buď telefonicky v pracovní době na telefonním čísle 377 477 781 nebo e-mailem zaslaným na info@loziska-eshop.cz. Po uplynutí této doby již nelze objednávku zrušit, neboť může dojít k expedici zboží k zákazníkovi, a zboží může být již předáno přepravci.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit (nepřijmout) objednávku nebo její část v případě, že se již zboží nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud již kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka neprodleně vrácena zpět na účet, ze kterého platba přišla.

 

4. Dodání daňového dokladu a záručního listu

Daňový doklad je zasílán společně s objednaným zbožím.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití

komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí kupující sám.

 

5. Platba

Prodávající umožňuje zákazníkovi uhradit předem sjednanou cenu (za zboží a jeho přepravu k zákazníkovi) výběrem jedné z níže uvedených

Dobírkou - hotově - platbu provedete hotovostně při převzetí zboží od dopravce (kurýra). Se zbožím dopravce současně předá doklad o zaplacení požadované částky za zboží.

Bankovním převodem - platbu provedete standardním bankovním převodem na náš účet (číslo účtu a variabilní symbol obdržíte v potvrzujícím emailu objednávky). Zásilka bude odeslána až po přijetí částky na náš účet. Právě z důvodů čekání na přijetí platby (2-4 dny) je nutné počítat se zpožděním v expedici Vaší objednávky. Z tohoto důvodu  platbu bankovním převodem spíše nedoporučujeme.

 

6. Cena a druhy dopravy:

V současné době nabízíme přepravu zboží se společností Geis parcel CZ, Česká Pošta nebo převzetí zboží v kamenné prodejně.

Cena za přepravu s dobírkou do váhy balíku 30 kg je stanovena na 158 Kč + DPH

Balík nadrozměr nebo s váhou nad 30 kg :

cena přepravy 280 Kč + DPH

cena dobírky: 50 Kč + DPH

Lze přepravovat palety až do hmotnosti 500 Kg - zákazník uhradí vždy skutečné dopravní náklady.

 

7. Doba dodání:

Dodací lhůta je od 1 do 5 pracovních dnů pro všechny způsoby doručení, není-li uvedeno jinak. V případě, že nebude možné objednávku vyřídit nebo některé zboží nebude momentálně skladem, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat, a po vzájemné dohodě upřesníme termín doručení dle přání kupujícího.

 

8. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží:

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel ze zákona právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 kalendářních dnů ode dne:

uzavření smlouvy

jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží.

 

Podmínky odstoupení od smlouvy:

odstoupit od kupní smlouvy může spotřebitel písemně, telefonicky či e-mailem na kontaktní údaje prodejce, uvedené výše.

Zboží je povinen spotřebitel vrátit kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

Prodávající vrátí spotřebiteli nejpozději do 14 dnů plnou jím uhrazenou částku, a to stejným způsobem, jako ji přijal, nedohodnou-li se obě strany na jiném způsobu vrácení.

 

10. Práva z vadného plnění

Záruční doba na všechny výrobky nabízené e-shopem je 24 měsíců od data převzetí zboží (náhradního dílu).

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

Záruka se nevztahuje na:

a) závady vzniklé běžným používáním

b) nesprávným použitím příslušného náhradního dílu

c) nesprávnou či neodbornou montáží reklamovaného náhradního dílu

d) nesprávným skladováním a manipulací se zakoupeným zbožím

 

Při uplatnění práva na vadné plnění zašle spotřebitel společně s reklamovaným dílem i kopii dokladu, který prokazuje, že montáž reklamovaného náhradního dílu  byla provedena odborným a způsobilým servisem.

U ostatních druhů zboží, kromě náhradních dílů určených pouze pro montáž odbornou firmou ( ložiska, řemeny, hydraulické manžety, hřídelové těsnící prvky), není tento postup nutný.

 

11. Další práva a povinnosti smluvních stran:

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

12. Závěrečná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí jak v případě zakoupení zboží od firmy LOŽISKA-eSHOP.cz

JOSEF SELNER, Baarova 577, 344 01 Domažlice, ICO 40547540, ttel. 377477781, info@loziska-eshop.cz

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org

 

13. Další práva a povinnosti smluvních stran:

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

14. Mimosoudní řešení sporů ADR

V případě jakýchkoliv sporů se může spotřebitel obrátit na ČOI, kde na níže uvedeném odkazu může vyplnit příslušný formulář, případně získat další potřebné a užitečné informace ohledně řešení případného sporu :

https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

 

V Domažlicích dne 2.10.2019

 

 

U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 1122 e-shop systém banan.cz