Obchodní podmínky

Dobrý den,

vítáme Vás na stránkách obchodu LOŽISKA-eSHOP.CZ

( pracovní doba : PO - PÁ   8:oo - 14:oo hodin )

Obchodní podmínky e-shopu LOŽISKA-eSHOP.cz

firmy JOSEF SELNER, Baarova 577, CZ-344 01 Domažlice

 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“ nebo také „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu, který je provozován firmou JOSEF SELNER webové stránce umístěné na internetové adrese www.loziska-eshop.cz

 

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

1. Objednávka a ochrana osobních údajů

Při objednávce budou požadovány Vaše platné identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, email). Tyto údaje jsou nezbytné pro vystavení daňového dokladu a doručení zboží. Prodávající nenese odpovědnost za problémy vzniklé uvedením nesprávných či neúplných údajů, zvláště pak při neuvedení telefonického kontaktu.

Firma JOSEF SELNER prohlašuje, že informace o zákaznících (kupujících) jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující uzavřením smlouvy dále souhlasí s automatickým doplňováním osobních údajů kupujícího v košíku a to po zadání telefonního čísla či emailu kupujícího. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních nabídek. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Zákazník může písemně zažádat o odstranění údajů z databáze firmy (prodávajícího).

 

2. Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata do druhého pracovního dne (kromě dovolené), potvrzení přijetí objednávky Vám zašleme e-mailem, o odeslání objednaného zboží budete taktéž informováni e-mailem nebo telefonicky na Vámi udané telefonní číslo. Pro potvrzení Vás u některých objednávek (např. při odběru většího množství apod.) zkontaktujeme telefonicky.

 

3. Zrušení objednávky

Každou objednávku můžete do 1 hodiny zrušit a to pouze v donětelefonicky na telefonním čísle 377 477 781nebo e-mailem zaslaným na info@loziska-eshop.cz. Po uplynutí této doby již nelze objednávku zrušit, neboť může dojít k expedici zboží k zákazníkovi a zboží může být již předáno přepravci.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit (nepřijmout) objednávku nebo její část v případě, že se již zboží nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud již kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka neprodleně vrácena zpět na účet, ze kterého platba přišla.

 

4. Dodání daňového dokladu a záručního listu

Daňový doklad je zasílán společně s objednaným zbožím.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití

komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí kupující sám.

 

5. Platba

Prodávající umožňuje zákazníkovi uhradit předem sjednanou cenu (za zboží a jeho přepravu k zákazníkovi) výběrem jedné z níže uvedených

Dobírkou - hotově - platbu provedete hotovostně při převzetí zboží od dopravce (kurýra). Se zbožím dopravce současně předá doklad o zaplacení požadované částky za zboží.

Bankovním převodem - platbu provedete standardním bankovním převodem na náš účet (číslo účtu a variabilní symbol obdržíte v potvrzujícím emailu objednávky). Zásilka bude odeslána až po přijetí částky na náš účet. Právě z důvodů čekání na přijetí platby (1-3 dny) je nutné počítat se zpožděním v expedici Vaší objednávky. Z tohoto důvodu  latbu bankovním převodem spíše nedoporučujeme.

 

6. Cena a druhy dopravy:

V současné době nabízíme přepravu zboží se společností Geis parcel CZ Česká Pošta nebo převzetí zboží na v kamenné prodejně.

Cena za přepravu s dobírkou do váhy balíku 30 kg je stanovena na 150 Kč + DPH

 

Balík nadrozměr

cena přepravy 180 + DPH

cena dobírky: 40Kč + DPH

Lze přepravovat palety až do hmotnosti 500 Kg - zákazník uhradí vždy skutečné dopravní náklady.

 

7. Doba dodání:

Dodací lhůta je od 1 do 3 pracovních dnů pro všechny způsoby doručení, není-li uvedeno jinak. V případě, že nebude možné objednávku vyřídit nebo některé zboží nebude momentálně skladem, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat, a po vzájemné dohodě upřesníme termín doručení dle přání kupujícího.

 

8. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží:

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel ze zákona právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14kalendářních dnů ode dne:

uzavření smlouvy

jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží

jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, pak ode dne převzetí první dodávky zboží.

 

Podmínky odstoupení od smlouvy:

odstoupení od smlouvy musí být písemné a zaslané na adresu Baarova 577, 344 01 Domažlice

Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje). Pokud zboží ponese známky opotřebení nebo bude rozbalené z originálních obalů výrobce, nebo poškozené, ušpiněné, poškrábané či nekompletní, není možné uplatňovat nárok vrácení či výměnu zboží.

Zboží je možno vracet pouze nerozbalené, a v neotevřených originálních obalech výrobců.

Rozbalením ložisek z originálního obalu se kupující vzdává práva i možnosti zboží později vrátit či vyměnit, a zboží zůstává již trvale ve vlastnictví kupujícího.

 

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi (kupujícímu) dříve, než mu zákazník (kupující) zboží předá.

Odstoupí-li zákazník (kupující) od smlouvy, tak zákazník (kupující) zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

 

Při odstoupení od smlouvy zákazník (kupující) zašle nebo předá zboží společně s průvodním dopisem a kopií příslušeného daňového dokladu zpět prodávajícímu a to: na adresu Baarova 577, 34401 Domažlicea to společně s průvodním dopisem a kopií faktury v provozovně prodávajícího Baarova 577, 344 01 Domažlice.

 

Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě rozporu s kupní smlouvou má zákazník (kupující) právo od smlouvy odstoupit. Zákazník (kupující) má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka (kupujícího) buď výměnou věci, nebo její opravou. To neplatí, pokud zákazník (kupující) před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

10. Reklamace, záruka a servis u zákazníka:

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

Záruka se nevztahuje na:

vady vzniklé běžným používáním

nesprávným použitím výrobku

nesprávnou montáží

nesprávným skladováním a manipulací

 

11. Další práva a povinnosti smluvních stran:

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

12. Závěrečná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí jak v případě zakoupení zboží od firmy LOŽISKA-eSHOP.cz

JOSEF SELNER, Baarova 577, 344 01 Domažlice, ICO 40547540

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org

13. Další práva a povinnosti smluvních stran:

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

V Domažlicích dne 1.1.2017

¨Powered by T

U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 1149 e-shop systém banan.cz